bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Här hittar du bokningsvillkoren gällande för bokningar gjorda på www.lofsdalen.com och per telefon och mejl


Boende

VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent stug- och lägenhetsuthyrning (hädanefter stuguthyrning) i stug- och
lägenhetsägarens (hädanefter Stugägarens) namn och för dennes räkning. Avtal om stuguthyrning ingås direkt med Stugägaren. Förmedlaren ansvarar inte för stuguthyrningen gentemot dig. Stugägaren ansvarar gentemot dig för utförandet av uthyrningstjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som ägaren eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du får disponera stugan/lägenheten, från kl 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedag om inget annat bekräftas.
Vi reserverar oss för eventuella förseningar vid incheckning p.g.a. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.
Om du inte är nöjd med stugan/lägenheten så är det oss du skall vända dig till. Vi kontaktar därefter Stugägaren. Läs mer om detta nedan.

När blir min bokning bindande?
Både du och Stugägaren är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hyran).

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 41 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela hyresbeloppet betalas omgående.
Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdag före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

AVBOKNINGSVILLKOR

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till Stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att för Stugägarens räkning bekräfta din avbokning skriftligen. Om du avbokar tidigare än 41 dagar före avtalad ankomst behöver du inte betala mer än en expeditionsavgift på 200 kr. Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomstdag måste du betala 100 % av hyran. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.

Tecknad Avbeställningsförsäkring?
Har du tecknat en avbeställningsförsäkring med oss återbetalar vi 100 % av beloppet mot läkarintyg fram till 24 timmar innan ankomst. 24 timmar eller senare innan ankomst betalar vi tillbaka 95 % av beloppet. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.
Expeditionsavgift tas ut vid samtliga avbokningar.

Men om det händer mig något?
Du kan skydda dig mot avbeställningskostnaden genom att köpa en avbeställningsförsäkring från Förmedlaren. Avbeställningsförsäkringen tillhandahålls
av Förmedlaren och försäkrar dig mot kostnader vid avbeställning. Den kostar 350 kronor per stuga/lägenhet och innebär att du i vissa fall kan avboka t o m dagen före avtalad ankomst (mot en expeditionskostnad på 200 kronor per stuga/lägenhet). Avbeställningsförsäkringen gäller följande fall som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen. Avgiften för avbeställningsförsäkringen återbetalas inte vid avbokning.

RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER & ÖVRIGT

Vad har jag för rättigheter?
Om Stugägaren inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokat är så små att de saknar betydelse, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Stugägaren måste då via Förmedlaren betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/ lägenheten. Istället för att säga upp hyresavtalet kan du begära att Stugägaren sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till Förmedlaren snarast möjligt, men senast innan kl. 12:00 dagen efter ankomstdagen. Klagomål som ej anmäls till förmedlaren innan kl. 12.00 dagen efter ankomst kompenseras inte. Gäller synpunkterna hur stugan är städad, så åtgärdas det av Förmedlaren omgående efter att klagomål framförts och ingen annan kompensation utgår.

Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående så att vi får en chans att rätta till det. Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen (och vi tar då ut en ombokningsavgift på 200 kr).

Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/lägenhet till något annat än vad som avtalats vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt enligt anvisningar före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad mot en minimiavgift om 3000 kr. Förmedlaren äger rätten att avisa kunder som bryter mot de skyldigheter som nämns ovan eller som inte håller sig till dem allmänna ordningsreglerna och bestämmelser som gäller.

Krig, naturkatastrofer, strejker mm
Både du och Stugägaren har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar,
naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande händelser, som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Stugägaren är i så fall skyldig att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kan komma överens?
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Övrigt
De stugor och lägenheter som förmedlas av Destination Lofsdalen AB förmedlas enbart i Stugägarens namn och för Stugägarens räkning. Boende förmedlas endast till personer över 18 år. Kan ålder inte styrkas med legitimation om så efterfrågas har förmedlaren rätt att neka tillträde till boendet.

Det går bra att nyttja RUT-avdraget vid slutstäd. Detta förutsätter att man är bosatt i Sverige och betalar skatt i Sverige för minst 90% av den totala inkomsten. Om inte RUT-avdrag kan medges så ökar kostnaden för slutstädning motsvarande avdraget som skatteverket utbetalar för RUT-avdraget. Denna kostnad ska då gästen svara för gentemot Destination Lofsdalen AB.

 

Alla objekt är rökfria.
Stugorna/lägenheterna är utrustade för självhushåll. Sänglinne och handdukar tar gästen med sig.
Var god kontrollera att Du får vad Du vill ha vid beställningen beträffande:
• Handikappanpassat
• Husdjur
• Att ankomst- och avresedatum samt hyresobjekt stämmer överens med vad Du
bokat.

Sportuthyrning

VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent sportuthyrning i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om sportuthyrning ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för sportuthyrningen gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för utförandet av uthyrningstjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om var uthyrningsobjektet(n) kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– uthyrningsobjektet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som aktören kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du får disponera uthyrningsobjektet, från kl 08.30 avtalad uthämtningsdag till kl 17.30 återlämningsdag om inget annat bekräftas.

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 41 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela hyresbeloppet betalas omgående.
Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioderna förrän sista bankdag före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Uthyrningsvillkor

- Legitimation är obligatorisk vid all uthyrning. Det räcker att en person i sällskapet (över 18 år) kan legitimera sig och det är då den person som ansvarar för all hyrd utrustning. 

- Bokningen är bindande (även om den sker per telefon). Bokad utrustning måste hämtas ut senast 11.00 den dag då hyran börjar gälla. Om du inte meddelar vid bokningstillfället att du blir sen kommer utrustningen att hyras ut till gäster på plats.

- Hyresgästen är ansvarig för hyrd utrustning.

- Utrustningen ska användas, skötas och ansvaras för på bästa sätt av hyrestagaren. Vid uppenbar ovarsamhet eller stöld kommer hyrestagaren bli ersättningsskyldig för uppkomna skador eller utrustningens (vid stöldtillfällets) försäljningsvärde. Om hyrestagaren är under 18 år så bär målsman ansvaret. 

- Allt nyttjande med hyrd utrustning sker på egen risk 

- Aktören ikläder sig inget som helst ansvar vid person-eller klädskada som ev kan uppstå under hyrestiden. Aktören har inga försäkringar som du kan utnyttja. Kontrollera om din hemförsäkring gäller vid skador eller förlust av hyrd utrustning. 

- Era rättigheter, skyldigheter samt liftkortsbestämmelser enligt ök. Kov/ko-SLAO finns i ”Viktigt att veta…” Begär att få den i liftkortskassan eller i uthyrningen. Finns även på www.slao.se. 

Gällande Lofsdalen Bike Park

- Utrustningen ska återlämnas under cykeluthyrningens öppettider, 09.30-16.30. Hyrcykeln skall tvättas av före inlämning på anvisad plats. 

- Vid åska kan vi tvingas stänga liften , ofta varar åskovädren inte mer än någon timma på sommaren. Då utgår ingen ersättning. Pågår åskovädret en halvdag så betalar vi tillbaka 50% och pågår åskovädret hela dagen betalas hela beloppet tillbaka. 

- Känna till och efterfölja Bike Parkens 10 budord (åkregler) 

- Ta del av Lofsdalen Bike Parks åkregler, dessa finns uppsatta i Skidboden.

Skidskola

VEM ÄR ANSVARIG

Ansvarig förmedlare:
Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50

Ansvarig aktör:
Lofsdalens Fjällanläggningar AB
Högbäcksvägen 3
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-553 00

Destination Lofsdalen AB (hädanefter Förmedlaren) förmedlar i egenskap av agent skidskola i Lofsdalens Fjällanläggningar AB:s (Hädanefter Aktörens) namn och för dennes räkning. Avtal om skidskola ingås direkt med Aktören. Förmedlaren ansvarar inte för skidskolan gentemot dig. Aktören ansvarar gentemot dig för utförandet av tjänsten.

Som Förmedlare tillser vi att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
– du får handlingar och uppgift om skidskolegrupp, datum, tid och plats. Men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
– skidskolegrupp stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar dock inte för löften som aktören kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känt till (försök få sådant på papper för säkerhets skull).
– du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
– du har en plats reserverad i aktuell grupp. 

När blir min bokning bindande?
Både du och aktören är bundna av hyresavtalet så snart vi bekräftar bokningen och du betalat anmälningsavgiften.

När skall jag betala?
Om du bokat tidigare än 41 dagar i förväg är anmälningsavgiften 20 % av hyran. Vid onlinebokning betalas anmälningsavgiften vid bokningstillfället. Vid bokning via telefon ska anmälningsavgiften betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelse till dig. Den räknas av från totalbeloppet. Resten av beloppet skall betalas senast 41 dagar före avtalad ankomst. Om du bokat senare än 41 dagar i förväg skall hela beloppet betalas omgående.

Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokningsvillkor

- Avbokning av skidskolan skall ske via mejl ([email protected]) minst 7 dagar innan skidskolan börjar. Därefter debiteras fullt pris.  
- Vid sjukdom skall man uppvisa läkarintyg och får då tillbaka pengarna för de dagar man inte har kunnat gå i skidskola.
- För mer information kontakta Skidskolan via mejl eller telefon 0680-553 04. 

PERSONUPPGIFTSHANTERING

Bakgrund: General Data Protection Regulation, eller GDPR, heter den förordning som EU-parlamentet antog den 27 april 2016. Den börjar gälla för alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. I Sverige kallas denna förordning Dataskyddsförordningen. Syftet med förordningen är att skydda fysiska personer i behandlingen av deras personuppgifter.

Vem behandlar Era personuppgifter: Personuppgifterna behandlas av personal på Destination Lofsdalen AB, Lofsdalens Fjällanläggningar AB och i viss mån av boendeanläggningar knutna till bolaget. Uppgifterna behandlas även av Visit Technology Group AB. 

Vilka personuppgifter behandlar vi: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkortsuppgifter och bankkontonummer. Vid bokning av slutstädning med RUT-avdrag behandlar vi personnummer. Vid sjukdom som förhindrar resa behandlar vi även hälsoinformation.

Var finns uppgifterna: I bolagets bokningssystem, i pärmar i bolagets lokaler samt i bokningssystem till boendeanläggningar knutna till bolaget.

Hur behandlas uppgifterna: I Pärmar och datorer som bolaget ansvarar för. Uppgifterna används så att bokning och gästkontakt kan genomföras. Bolaget säkerställer att uppgifterna ej sprids till obehöriga. Känsliga personuppgifter behandlas ej genom e-post utan endast i pappersform eller genom krypterad länk. Uppgifterna kan även användas till direktmarknadsföring enligt den sk. Intresseavvägningen. 

Personuppgiftslämnarens rättigheter: Du har rätt att få dina personuppgifter anonymiserade så länge detta inte påverkar möjligheterna att genomföra bokning eller strider mot andra lagar och förordningar. Du har rätt klaga på personuppgiftshanteringen till tillsynsmyndighet. Du har även rätt att få ett utdrag över alla uppgifter som bolaget besitter om dig och vart de finns. 

KONTAKT VID FRÅGOR

Destination Lofsdalen AB
Olsvensbacken 6
840 85 LOFSDALEN
Tfn: 0680-413 50